easylogin - Script Analizi Script Ad Easy Login Dili...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Easy Login Dili : İngilizce Boyut: 25.1 KB Yapımcı: scriptMan Açıklaması: EasyLogin, son derece kullanışlı bir panele sahip bir üyelik sistemidir. Tamamı ASP ve Access veritabanı kullanılarak hazırlanmıştır. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamayı çalıştırabilmek için öncelikli olarak veritabanı ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Dependencies/functions.asp 12. ve 13. satır : connStr = " Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" dbPath = " el_datas.mdb " Eğer connStr kısmını boş bırakırsanız functions.asp 29. satırda bulunan değişikliği yapmanız gerekmektedir: dependencies 2-) Uygulamayı kendi isteklerinize göre değiştirebilmeniz için Dependencies/config.asp sayfasında değişiklikler yapmanız gerekmektedir. appName = "EasyLogin" ‘ Uygulamanın veya sitenizin adını buradan değiştirebilirsiniz. appVer = "1.0" ‘ Uygulamanın veya sitenizin versiyon sayısını buradan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

easylogin - Script Analizi Script Ad Easy Login Dili...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online