ecf10 - Script Analizi Script Ad Easy-Content Forums Dili...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Easy-Content Forums Dili : İngilizce Boyut: 791,1 KB Yapımcı: easy-content forums Açıklaması: Görünüm olarak ünlü Snitz forumun arabirimine benzer bir sistemi kullanan bu forum uygulaması ile kolay bir şekilde sitenize forum bölümü koyabilirsiniz. Çok fazla detaya sahip olmak istemeyen kullanıcıların denemesi gereken bir uygulama. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamanın çalışabilmesi için veritabanı yollarını ayarlamamız gerekiyor. '****************************************************** ' DSN less connection: 'ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\apps\forum\db\forumV1.mdb") ' DSN connection: Connectstring = "DSN=ECF10" 'do not alter the line below dbloc=ConnectString 'alter this to get you db set correctly. if this is not the right path, the forum will NOT work!! 'dbloc is used as the Connectstring, so do NOT alter the dbloc=connectstring setting!! '****************************************************** Conn.asp de bulunan bu satırları şu şekilde değiştirin:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

ecf10 - Script Analizi Script Ad Easy-Content Forums Dili...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online