flashaspim - Script Analizi Script Ad : Flash/ASP Instant...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Flash/ASP Instant Messenger v1.1 Dili : İngilizce Boyut: 42 KB Yapımcı: SemTech Açıklaması: Flash tabanlı olarak hazırlanmış messenger programlarının web üzerindeki hali diyebiliriz. Bu uygulama ile ziyaretçilerinizin hoş bir arabirim ile birbirleriyle sohbet edebilmelerini sağlayabilirsiniz. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1. Tüm dosyaları IM isimli bir dizine kopyaladıktan sonra uygulama çalışabilir bir hale gelecektir. 2. Clear_all.asp dosyasına girerek tüm verilerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online