{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Genel Web Hack Yöntemleri Ve Güvenlik Yolları

Genel Web Hack Yöntemleri Ve Güvenlik Yolları

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Genel Web Hack Yöntemleri Ve Güvenlik Yolları --- Bilgisayar Bilimde Güvenlik Ana Bilim Dalı --- Yazıma başlamadan önce size bazı gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Özellikle gerçekten bilimsel anlamda bilgisayar sektörü ile ilgilenmemişseniz, bu söyleyeceklerim sizin için altın değerinde olacaktır. 1. Kural : Hiçbir Hacker yada Saldırgan, sihirbaz değildir. Bir şekilde var olan bir açık varsa, o saldırgan, bilgi, yetenek, tecrübe ve şans kriterleri ile o açığı bulur ve kullanır. Her saldırganda bu kriterler aynı olmayacağı için bazıları için atak başarısız olur, bazılar için ise atak karşı tafa büyük hasarlar verir. 2. Kural : Tamamiyle güvenli sistem diye birşey yoktur. 3. Kural : Güvenlik işinde garanti yoktur. Bu kurallar gerçekten altın niteliğinde. Eğer ki bunların doğru olduğunu bilerek düşünürseniz, yaptığınız işlerde ve yapacağınız yorumlarda bir çok şeyi kolayca elde edersiniz. İnternet ortamı, bir çok bilgisayarın, farklı protokoller üzerinden birbirine bağlandığı, büyük bir paylaşım ağıdır. Bunu söylememin sebebi, satırlarımı doldurmak için değil. Burdaki önemli bir şeyi vurgulamak içindir. Az önceki cümlede “Paylaşım” denilen birşeyden bahsettim. Evet, ineternette bulunan her bilgisayar bir paylaşım içindedir... Şimdi kısaca internette bir web sitesi için gereken birimlerden bahsedeceğim. Domian Name: Alan adıdır. Örneğin, www.spymastersnake.org bir Top-Level domaindir. “Spymastersnake.org” kısmı domainin adıdır. *.org kısmı domainin hangi level olduğunu belirtir. www.* kısmı ise, domainin gösterdiği Ipdeki www klasör veya hizmetinin yoludur. Domain Name her zaman bir Ipnin yerini alır. Bu IP ise bir bilgisayara ait olan, ve o bilgisayarın internete erişimini sağlayan numaradır. Her internete bağlanan makinaya verilen ve birbirinden farklı olan bu numaraya, internet protokolü numarası denir. Host: İnterenete sürekli bağlı olan, belli bir ipsi olan ve içinde internette yayınlanacak dosyaları barındıran, multi-user işletim sistemi barındıran ve farklı kullanıcıların, biribirinden bağımsız kullanabilecekleri bir bilgisayardır. Eğer siz kendi bilgisayarınıza bu işletim sistemlerinden birini kurup, makinanızı ayarlarsanız bu makine sizinki bile olabilir. Bu makinalarda web sunucusu dediğimiz programlar bulunur. Bu programlar sayesinde sizin herkese paylaşıma açacağınız internette yayınlayacağınız sitenin dosyalarını 80 numaralı port üzerinden yada başka bir port üzerinden web tarayıcılarının okuyabileceği şekilde yayınlanabilir. Bir web sitesi aldığınızda, aldığınız yer size bir bilgisayarda hesap açar. Bu hesap sizin dosyalarını koyabileceğiniz bir hesaptır. Bu hesap sayesinde size izin verilen şeyleri yapabilirsiniz. Örneğin izin verilen miktarda dosyalarınızı koyabilir, yayınlayabilir veya
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
karşı makinede dosyalarınızı çalıştırabilir, irc server gibi şeyler kurabilirsiniz. Yada şu
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}