{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

linkcity - Script Analizi Script Ad LinkCity Dili Trke...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : LinkCity Dili : Türkçe Boyut:242 KB Yapımcı: Alptekin Sünnetçi Açıklaması: Yapımcının açıklaması: Güzel bir link sepeti uygulaması deneyin. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamanın çalışabilmesi için öncelikle veritabanı ayarlarını yapmanız gerekmektedir. yonlendir.asp 7. satır: baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(" misc/linklerburada.mdb ") Default.asp 3. satır: Db = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & "DBQ=" & Server.MapPath(" misc/linklerburada.mdb ") & ";" Link_ekle.asp 200. satır: alan.Open ("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="& Server.MapPath(" misc/linklerburada.mdb ")) 413. satır: alan.Open ("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="& Server.MapPath(" misc/linklerburada.mdb ")) 626. satır: alan.Open ("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="& Server.MapPath(" misc/linklerburada.mdb ")) 839. satır: alan.Open ("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="& Server.MapPath(" misc/linklerburada.mdb ")) 1052. satır: alan.Open ("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="& Server.MapPath(" misc/linklerburada.mdb
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}