LIST BOX - LST BOX(LSTE KUTUSU List Box elemanlar...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LİST BOX (LİSTE KUTUSU) List Box elemanları listelemek, sıralamak gibi özellikler sunan genel amaçlı bir kontroldür. DirectoryListBox, DriveListBox, FileListBox gibi türevleri vardır. Component Palette araç çubuğunda bulunan List Box kontrolünü seçili duruma getirip formun üzerine tıklama yapılır ve formun üstüne “Liste Kutusu” nesnesi eklenmiş olur. PROPERTIES ITEMS Liste kutusunda bulunması istenen elemanlar tasarım zamanı yükleneceği gibi çalışma zamanında da Items özelliğinin metotları ile yapılır. Açılacak listede bulunması istenilen elemanları listeye tasarım anında eklenmesi Object Inspector penceresinden Items özelliğine çift tıklayarak gelen pencereden kolaylıkla yapılabilir. Items özelliğinin Önemli Alt Bölümleri: Items.Add(eleman): Bu özellik ile listenin sonuna yeni elemanlar eklenebilir. ListBox1.Items.Add (‘istanbul’); ListBox1.Items.Add (‘ankara’); Items.Insert(SatırNo,Eleman): Add metodu verilen eleman sona eklenir. Araya eklemek için Insert yöntemi kullanılır. Örneğin; ikinci satıra ‘izmir’ elemanını eklemek için: ListBox1.Items.Insert(1,‘izmir’); İlk elemanın numarası 0 olduğu için bir eksiği kullanılır. Items.Count: Listede kaç eleman olduğunu verir. ListBox1.Items.Count; Items.Delete(Index): Index numarası verilen elemanı listeden çıkarır. ListBox1.Items.Delete(0); Items.Strings[ElemanNo]: Listedeki ElemanNo numaralı elemanı öğrenmeye ve değiştirmeye yarar. İlk elemanın numarası 0’dır. Satır numarası verilen eleman yoksa işlem yapılmaz. ListBox1.Items.Strings[SatırNo] satırı ve Listbox1.Items[SatırNo] satırı aynı işlemi yapar. ListBox1.Items.Strings[3] := ’bursa’; Items.ExChange(Eleman1,Eleman2): İki elemanın yerini değiştirir. Örneğin; birinci ve ikinci elemanın yerini değiştirmek için: ListBox1.Items.Exchange(0,1); Items.Move(Index,YeniIndex): Index ile verilen elemanı YeniIndex ile verilen satıra taşır. Örneğin; ikinci elemanı beşinci satıra taşımak için: ListBox1.Items.Move(1,4); 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Items.IndexOf(Eleman): Verilen elemanın listede kaçıncı eleman olduğunu bulur. Verilen eleman yoksa geriye –1 döner. Bu özellik ile bir elemanın listede olup olmadığı kontrol edilebilir. Items.SaveToFile(dosyaadı): Listedeki elemanları dosyaya satır-satır kaydeder. ListBox1.Items.SaveToFile(‘okul.txt’); Items.LoadFromFile(dosyaadı): verilen dosyadaki satırları listeye ekler. ListBox1.Items.LoadfromFile(‘okul.txt’);
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

LIST BOX - LST BOX(LSTE KUTUSU List Box elemanlar...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online