loan_calculator - Script Analizi Script Ad : Loan...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Loan Calculator Dili : İngilizce Boyut: 1,5 KB Yapımcı: Sidney Forcier Açıklaması: Kredi hesaplama uygulaması. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Kredi türü işlemler ile uğraşanlar için hazırlanmış örnek bir uygulama. Hem ASP hem de JS (JavaScript) olarak kullanabileceğiniz şekilde kodları size sunulmuş bulunuyor. Uygulamayı çalıştırabilmek için herhangi bir veritabanı yolu ayarı yapmanız gerekmemektedir. Oluşabilecek Hatalar 1-) Uygulamanın çalışabilmesi için veritabanı yolunu ayarlamanız yeterlidir.Bunun
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online