madiver_guncellemec - Script Analizi Script Ad : Madiver...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Madiver Guncellemec Dili : Türkçe Boyut: 18 KB Yapımcı: [email protected] Açıklaması: Yorum ve haber ekleme, silmenize izin veren bir haber yönetim uygulaması. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1. Öncelikle veritabanımızı güvenlik amacıyla farklı bir yere, farklı bir isimle koymalıyız. Bunun için ücretsiz sunucularla da uyumlu olması açısından db dizini tercih ediyorum. Veritabanımızı “ Db/bulunamayacakisim_1029883112121.mdb ismiyle kayıt ediyoruz. baglanti.asp 4. satır: bag.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(" madlogger.mdb ") Bu satırı aşağıdakiyle değiştiriyoruz; bag.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" &
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online