megatokyo - Script Analizi Script Ad A MegaTokyo RSS Feed...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : A MegaTokyo RSS Feed Reader Dili : İngilizce Boyut: 859 Bytes Yapımcı: John Peterson Açıklaması: Web üzerinden veritabanı olarak XML yi kullanmanızı sağlayan örnek bir rss uygulaması. Bu uygulama sayesinde XML dosyasında bulunan verileri web sitenizde yayımlayabiliyorsunuz. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulama tek bir ASP dosyasından oluşuyor ve herhangi bir veritabanı ayarı yapmanıza gerek yok.Uygulamanın çalışabilmesi için tek yapmamız gereken bir XML kaynak adresini uygulama içerisinde belirtmemiz. 2-) 23. ve 24. satırlarda bulunan objXML.Load("http://www.megatokyo.com/rss/megatokyo.xml") 'objXML.Load(Server.MapPath("megatokyo.xml")) Bu kodları gerekli şekilde ayarlamamız durumunda bu uygulamamız ile sitemiz üzerinden XML tabanlı bir yayımlama yapabiliriz.Burada eğer isterseniz XML dosyası
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online