metatraffic_lite_v2000 - Script Analizi Script Ad : Meta...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Meta Traffic Lite Dili : İngilizce Boyut: 33,9 KB Yapımcı: Crazybeaver Software Açıklaması: En çok hangi domain adından ziyaretçi geldiğini, en çok hangi browser ile siteye giriş yapıldığını, siteyi en çok ziyaret eden IP numaralarını, günlük tekil ve çoğul sayfa gösterimi, hit gibi bilgileri size sunan bir uygulama. Uygulamanın çalışabilmesi için sunucunuzun GLOBAL.ASA destekli olması gerekmektedir. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Bu uygulamanın gelişmiş kurulum sistemi sayesinde setup.asp yi ftp sunucunuza atmanızın ardından web üzerinden bu dosyayı çağırarak uygulamanın kurulumunu web üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz. Config.asp de bulunan bu ayarları isterseniz kendinize göre değiştirebilirsiniz: Dim aryMTConfig(11) aryMTConfig(intMTSiteName) = "Insert Site Name Here" ‘ Sitenizin adı aryMTConfig(intMTSiteUrl) = “ http://www.yourdomain.com ” ‘ Site adresiniz aryMTConfig(intMTEnableLog) = -1 ‘ Loglama açık olsun mu ayarı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Page1 / 2

metatraffic_lite_v2000 - Script Analizi Script Ad : Meta...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online