De cuong CTDL va GT_2017.pdf - u0110u1ec1 cu01b0u01a1ng...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Đề cương ôn tập môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Khoa CNTT ĐH Hàng hải Việt Nam 1. Cho một đoạn chương trình, hãy chuyển đoạn chương trình đó thành sơ đồ khối. Ví dụ hãy chuyển đoạn chương trình sau thành sơ đồ khối: Ví dụ for(i=0; i<n-1; i++) if(0 == a[i] %2) for(j=i+1; j<n; j++) if(0 == a[j]%2&&a[i]>a[j]) { tg=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=tg; } 2. Cho một sơ đồ khối, hãy chuyển sơ đồ khối đó thành chương trình. 3. Khai báo cấu trúc danh sách liên kết đơn. Thông tin chứa trong mỗi nút gồm: họ tên, mã sv, điểm trung bình. 4. Thêm 1 nút vào đầu ( cuối hoặc vị trí xác định ) danh sách liên kết đơn 5. Cho danh sách lk đơn đã được sắp xếp (theo mã). Thêm nút sao cho danh sách vẫn được sắp. 6. Xóa nút ở cuối ( đầu hoặc vị trí xác định ) danh sách liên kết đơn 7. Sắp xếp danh sách liên kết đơn theo tên (hoặc mã, hoặc điểm trung bình) Áp dụng thuật toán sắp xếp đã học. 8. Thống kê thông tin trong danh sách lk đơn. Ví dụ thống kê các sinh viên có điểm trung bình >7.0. 9. Tách 1 dslk đơn thành 2 hoặc nhiều dslk. Ví dụ: cho dslk đơn L (các sinh viên: tên, điểm, mã ).

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture