Mau bao cao bai tap lon_2019.docx.doc - TRu01afu1edcNG...

This preview shows page 1 - 9 out of 30 pages.

TR NG Đ I H C HÀNG H I VI T NAM ƯỜ KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN -----***----- BÁO CÁO BÀI T P L N H C PH N “PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG” Đ tài: XÂY D NG CH NG TRINH QU N LÝ CÁC THÍ SINH D THÍ Ư ƯƠ Ư VÀO M T TR NG Đ I H C ƯỜ GVHD: ThS. Tr n Đình V ng ươ Sinh viên th c hi n: Nguy n H u Ti p – Mã sv: 12345 Tr n trung Hi u – Mã sv: 34567 ế H i Phòng, tháng 04 năm 2019
TR NG Đ I H C HÀNG H I ƯỜ KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN B MÔN K THU T PH N M M -----***----- BÀI T P L N H C PH N: PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG Mã đ tài: 16 1. Tên đ tài Xây d ng ch ng trình qu n lý các thí sinh d thí vào m t tr ng ươ ườ Đ i h c 2. M c đích Xây d ng ch ng trinh qu n lý các thí sinh d thí vào m t tr ng Đ i ư ươ ư ườ h c theo ph ng pháp l p trinh h ng đ i t ng. ươ ướ ượ 3. Công vi c c n th c hi n Kh o sát các v n đ liên quan t i bài toán. Phân tích và tim hi u các nghi p v bài toán. Đ xu t và thi t k h th ng cho phù h p v i bài toán và yêu c u c a ế ế khách hàng. Làm báo cáo bài t p l n B o v bài t p l n 4. Yêu c u K t qu làm bài t p l n: Báo cáo bài t p l n ế Báo cáo bài t p l n ph i đ c trinh bày theo m u quy đ nh (kèm theo), ượ báo cáo có th k t xu t thành t p đ nh d ng PDF và n p qua email ế (không b t bu c ph i in n) H n n p báo cáo bài t p l n:
5. Tài li u tham kh o - H i Phòng, tháng 04 năm 2019 NG I H NG D N ƯỜ ƯỚ
M C L C DANH M C CÁC HÌNH V , B NG BI U iii DANH M C CÁC T VI T T T iv GI I THI U 1 CH NG 1. C S LÝ THUY T ƯƠ Ơ 2 1.1. L p và đ i t ng ượ .................................................................................... 2 1.1.1. Đ nh nghĩa L p trong C++ ................................................................. 2 1.1.2. Đ nh nghĩa Đ i t ng trong C++ ố ượ ........................................................... 2 1.1.3. Truy c p các thành viên d li u trong C++ ữ ệ .............................................. 3 1.1.4. Chi ti t v L p & Đ i t ng trong C++ ế ố ượ ................................................. 5 1.2. Th a k ế ................................................................................................... 6 1.2.1. L p c s (Base Class) và L p th a k (Derived Class) trong C++ ơ ở ế ............ 6 1.2.2. Đi u khi n truy c p và Tính k th a trong C++ ế ...................................... 8 1.2.3. Ki u k th a trong C++ ế ........................................................................ 9 1.2.4. Đa k th a trong C++ ế ......................................................................... 10 CH NG 2. THI T K CÁC L P Đ I T NG ƯƠ ƯƠ 12 2.1. L p Ng i ườ ............................................................................................. 13 2.2. L p Thí Sinh .......................................................................................... 13 2.3. L p Danh Sách ...................................................................................... 13 CH NG 3. CÀI Đ T CÁC L P ƯƠ Ă 14 3.1. L p Ng i ườ ............................................................................................. 14 3.2. L p Thí Sinh .......................................................................................... 16 i
3.3. L p Danh Sách ...................................................................................... 18 3.4. Hàm chính (main()) ............................................................................... 21 K T LU N 22 TÀI LI U THAM KH O 23 ii
1. DANH M C CÁC HÌNH V , B NG BI U Hình v Trang Hinh 1.1. S đ thu t toán ơ 12 Hinh 1.2. Quá trinh nh p d li u 14 iii
DANH M C CÁC T VI T T T T Ý nghĩa OOP Object Oriented Progamming iv
GI I THI U Bài toán: Đ qu n lý các thí sinh d thí vào m t tr ng Đ i h c, ng i ta xây d ng ư ườ ườ ư ch ng trinh v i các l p đ i t ng, có các thu c tính và ph ng th c ươ ượ ươ t ng ng. ươ Ng i: ườ S ch ng minh th , Tên, Ngày sinh, Quê quán, Gi i tính. ư Thí Sinh (k th a t l p ế ừ ớ Ng i ườ ) : S báo danh, Đi m môn th nh t, Đi m môn th hai, Đi m môn th ba, Đi m u tiên. ư Yêu c u: Xây d ng các l p đ i t ng trên v i các ph ng th c: ư ượ ươ - Hàm t o, hàm h y - Các ph ng th c nh p xu t ươ Xây d ng l p DANH SÁCH qu n lý các thí sinh v i các thu c tính và ư ph ng th

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture