BTL PTTKHT.doc - TR\u01af\u1edcNG \u0110\u1ea0I H\u1eccC H\u00c0NG H\u1ea2I VI\u1ec6T NAM KHOA C\u00d4NG NGH\u1ec6 TH\u00d4NG TIN B\u00c0I T\u1eacP L\u1edaN \u0110\u1ec1 t\u00e0i X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m qu\u1ea3n

BTL PTTKHT.doc - TRu01afu1edcNG u0110u1ea0I Hu1eccC...

This preview shows page 1 - 8 out of 27 pages.

1 TR NG Đ I H C HÀNG H I VI T NAM ƯỜ KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN BÀI T P L N Đ tài : Xây d ng ph n m m qu n lý nhân s công ty A ự ở H c ph n : Phân tích và thi t k h th ng ế ế h ng đ i t ng ướ ượ Nhóm: : N02 GVHD : Tr n Đình V ng ươ Sinh viên th c hi n 1. Ph m Thanh Bình
2 TR NG Đ I H C HÀNG H I ƯỜ KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN B MÔN K THU T PH N M M -----***----- BÀI T P L N H C PH N: PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG H NG Đ I T NG ƯỚ ƯỢ Mã đ tài: 1 Tên đ tài Xây d ng ph n m m qu n lý nhân s công ty A ự ở M c đích Xây d ng ph n m m qu n lý nhân s công ty A ự ở theo ph ng ươ pháp l p trình h ng đ i t ng. ướ ượ Công vi c c n th c hi n Kh o sát các v n đ liên quan t i bài toán. Phân tích và tìm hi u các nghi p v bài toán. Đ xu t và thi t k h th ng cho phù h p v i bài toán và yêu ế ế c u c a khách hàng. Làm báo cáo bài t p l n B o v bài t p l n Yêu c u K t qu làm bài t p l n: Báo cáo bài t p l n ế
3 Báo cáo bài t p l n ph i đ c trình bày theo m u quy đ nh (kèm ượ theo), báo cáo có th k t xu t thành t p đ nh d ng PDF và n p ế qua email (không b t bu c ph i in n) H n n p báo cáo bài t p l n: H i Phòn g, ngày tháng 04 năm 2019 NG I H NG D N ƯỜ ƯỚ
4 M C L C Đ BÀI ...................................................................................................... 2 DANH M C HÌNH, B NG BI U ......................................................... 6 GI I THI U ............................................................................................ 9 CH NG 1: Đ C T BÀI TOÁN ƯƠ ........................................................ 9 Mô t n i dung bài toán ..................................................................... 10 CH NG 2: PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG ƯƠ ................ 12 2.1. Xác đ nh tác nhân .............................................................................. 12 2.2. Đ c t ca s d ng và v s đ Use Case ẽ ơ ........................................ 12 Bi u đ Use Case t ng quan ............................................................... 13 Bi u đ Use Case t ng quát các m c ................................................. 13 Bi u đ Use Case t ng quát qu n tr h th ng .............................. 14 Ca s d ng Đăng nh p ................................................................ 14 Ca s d ng C p quy n ng i dùng ườ ........................................... 15 Bi u đ Use Case t ng quát m c Qu n lý nhân s ....................... 15 Ca s d ng Qu n lý phòng ban ................................................... 16 Ca s d ng Qu n lý h s ồ ơ .......................................................... 17 Ca s d ng Qu n lý h p đ ng .................................................... 17 Ca s d ng Qu n lý ch c v ...................................................... 18 Ca s d ng Qu n lý ch m công .................................................. 18 2.3. S đ L p t ng quát ơ ......................................................................... 19 S đ các l p ơ ....................................................................................... 22 2.4. Bi u đ trình t ................................................................................ 19 Ca s d ng Đăng nh p ........................................................................ 16 Ca s d ng Qu n tr h th ng ............................................................ 17 Ca s d ng Qu n lý ch c v .............................................................. 17 Ca s d ng Qu n lý h p đ ng ............................................................ 18 Ca s d ng Qu n lý h s ồ ơ .................................................................. 18
5
6 DANH M C HÌNH, B NG BI U
7 L I M Đ U Hi n nay v i s bùng n công ngh thông tin n c ta, v n đ ướ ng d ng công ngh thông tin vào đ i s ng tr nên vô cùng c n thi t. ế N u ngày x a chúng ta ch vi t th tay thì nay đã có th đi n t (email) ế ư ế ư ư s d ng d dàng nhanh chóng hay tr c đây ph i t ch c nh ng cu c ướ h p l n m t r t nhi u th i gian và ti n b c thì ngày nay v i công ngh thông tin ta có th nói chuy n tr c ti p v i nhau mà không c n g p ế m t nhau th m chí còn có th ch đ o m t ca m t m t n i cách xa ổ ừ ơ hàng ngàn kilomet….Nh th có th nói công ngh thông tin đã xâm ư ế nh p vào m i m t c a đ i s ng xã h i và t t nhiên không ngo i tr v n đ qu n lí. Ta có th có r t nhi u s l a ch n cho m

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture