{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bil131_Arasinav1

Bil131_Arasinav1 - Bil131 Bilgisayar Programlama I 1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bil131 Bilgisayar Programlama I 1. Arasınav Soruları – 14.11.2008 1. Soru (15 puan): Aşağıdaki tanımı dikkate alarak; verilen tam sayının asal olup olmadığını bulan, asal ise 1, değil ise 0 döndüren işlevi kodlayınız. İşlevinizi kodlarken etkin bir çözüm bulmaya önem veriniz. Tanım: Kendisinden ve 1 sayısından başka böleni olmayan, 1'den büyük pozitif tam sayılara asal sayılar denir. 2. Soru (25 puan): İçinde yalnızca rakam karakterleri (‘0’ – ‘9’ aralığındaki karakterler) olan bir karakter dizisini parametre olarak alıp, bu dizinin hangi tam sayıya karşılık geldiğini bularak döndüren işlevi kodlayınız. Kodladığınız işlevi bir program içerisinde kullanarak örnekleyiniz. Örnek: 6 elemanlı ‘1’ ‘0’ ‘9’ ‘2’ ‘4’ ‘5’ dizisinin karşılık geldiği tam sayı 109245 (yüz dokuz bin iki yüz kırk beş) tamsayısıdır.dokuz bin iki yüz kırk beş) tamsayısıdır....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Bil131_Arasinav1 - Bil131 Bilgisayar Programlama I 1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online