Bil131_Arasinav1

Bil131_Arasinav1 - Bil131 Bilgisayar Programlama I 1....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bil131 Bilgisayar Programlama I 1. Arasnav Sorular 14.11.2008 1. Soru (15 puan): Aadaki tanm dikkate alarak; verilen tam saynn asal olup olmadn bulan, asal ise 1, deil ise 0 dndren ilevi kodlaynz. levinizi kodlarken etkin bir zm bulmaya nem veriniz. Tanm: Kendisinden ve 1 saysndan baka bleni olmayan, 1'den byk pozitif tam saylara asal saylar denir. 2. Soru (25 puan): inde yalnzca rakam karakterleri (0 9 aralndaki karakterler) olan bir karakter dizisini parametre olarak alp, bu dizinin hangi tam sayya karlk geldiini bularak dndren ilevi kodlaynz. Kodladnz ilevi bir program ierisinde kullanarak rnekleyiniz. rnek: 6 elemanl 1 0 9 2 4 5 dizisinin karlk geldii tam say 109245 (yz dokuz bin iki yz krk be) tamsaysdr.dokuz bin iki yz krk be) tamsaysdr....
View Full Document

This note was uploaded on 01/10/2010 for the course QWE qwe taught by Professor Qwe during the Spring '09 term at Amarillo College.

Page1 / 2

Bil131_Arasinav1 - Bil131 Bilgisayar Programlama I 1....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online