Yeni Microsoft Office Word Belgesi

Yeni Microsoft Office Word Belgesi - rnek sorular Soru:...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Örnek sorular Soru: Klavyeden girilen bir grup reel sayıdan kaçının pozitif, kaçının negatif, kaçının çift, kaçının tek olduğunu bulup ekrana yazdıran programı C dili ile kodlayınız. -99999 sayısı girildiğinde program sonlandırılacaktır. Soru: Kendisi ve 1 dışında herhangi bir tam sayıya bölünemeyen tam sayılara asal sayı adı verilir. Kullanıcıdan alınacak n bilgisine göre, ilk n asal sayıyı bulup ekrana yazdıran programı C dili ile kodlayınız. Soru: Tersten okunduğunda aynı değeri veren ifadelere "palindromik" denir. Örneğin "kazak" kelimesi ya da "ey edip adanada pide ye"ifadesi palindromiktir. Benzer mantıkla, 12421, 56700765 gibi sayıların da palindromik olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcının verdiği tam sayının palindromik olup olmadığını bulup ekrana yazdıran programı C dili ile kodlayınız. Soru: Verilen tam sayı dizisinin içindeki elemanları, aynı dizinin içine ters sırada yerleştiren işlevi C dili ile kodlayınız. Örnek: Dizimizin içinde 3 5 0 12 65 34 12 gibi elemanlar olsun. İşlev çağrıldıktan
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2010 for the course QWE qwe taught by Professor Qwe during the Spring '09 term at Amarillo College.

Ask a homework question - tutors are online