Tasarım-Örüntüleri2009

Tasarım-Örüntüleri2009

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TASARI M ÖRÜNTÜLER İ (design patt er ns) (Öğrenci sunumlarından düzenlenmiştir) [email protected] 2009 Uzun uzun y llar önce ı ı Christopher Alexender, mimari ürünlerin (yapıların) gerçekleştiriminde tasarımın kalitesini ölçeklendirme ve tasarım kalitesinin ürün üzerindeki etkisi üzerine çalışmış bir mimardır Ö Tasarım kalitesi üzerinde yaptığı çalışmalarda tekrar tekrar karşılaşılan ve benzer çözümlere sahip olan durumlar ile karşılaşmış. Ö Ve tasarım örüntüsü olarak adlandırmış. Örüntüyü babas ı tan ml yor ı ı Alexander’ın örüntü (pattern) tanımı “Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment and then describes the core of the solution to that problem , in such a way that you can use this solution a million times over, without ever doing it the same way twice” Tasar m Örüntüsü ı & Özetle tasarım örüntüsü aynı probleme ait aynıya yakın çözümdür İlk bir mimar tarafından kullanılmıştır [Alexander] Alexander için örüntü bile enler i ş Örüntünün bir adı vardır Ö Örüntünün kullanım amacı yani çözdüğü bir problem vardır Ö Örüntüyü uygulama biçimi , yolu vardır Ö Örüntüyü uygulamak için uyulacak kısıtlar ve zorlamalar vardır Ö Örüntüler bir tasarımda birbirleri ile birlikte karmaşık mimari tasarımları oluşturmak için kullanılabilir. Mimar i Tasar m -> Yaz l m ı ı ı Tasar m ı ı 1990 başlarında Alexander’ın mimari örüntüleri yazılım tasarımında da örüntüler için tartışmayı başlattı Yazılımda da tekrarlı oluşan ve aynı yöntemle ele alınan tasarım problemleri var mı ? Yazılımı örüntüleri kullanarak, özel sorunları örüntülere dayandırarak tasarlamak mümkün mü Bu iki soruya derhal evet diyen “desing patterns: elements of reusable object oriented software (1995)” kitabının yazarlarıdır: gamma, helm, johnson ve vlissides (namı diğer gang of four ). GoF’un kitab önemlidir. ı ı Çünkü Yazılıma ait örüntü kavramını oluşturmuş ve “ design patterns ” adı verilmiştir. 23 tane örüntü için problem, amaç ve çözüm bilgileri içeren ciddi bir katalogdur Nesneye yönelik tasarımı örüntü temellerine oturtarak yeniden gözden geçirmişlerdir. Bir Örüntü için t emel özellikler Adı(Name) Ö Niyeti(Intent) Ö Problem Ö Çözüm(Solution) Ö Sonuçları(Consequencies) Ö Gerçekleştirim (Implementation) Ö Üreysel Yapısı(Generic Structure) Neden GoF’u ciddiye ald k ? ı ı Yeniden kullanılabilinir çözüm fikrini önermişlerdir: Önceki tecrübenin aktarımını sağlayan, güvenilirliği sınanmış çözümler her zaman iyi fikirdir Ö Ortak terminolojinin oluşumunda katkıları büyüktür: projenin analiz ve tasarımında örüntü adları ortak referans olup, az konuşup çok şey söylemeyi sağlar Ö Problemi örüntü tabanlı incelemek nesneye yönelik tasarımda üst...
View Full Document

This note was uploaded on 01/10/2010 for the course QWE qwe taught by Professor Qwe during the Spring '09 term at Amarillo College.

Page1 / 290

Tasarım-Örüntüleri2009

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online