{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tec5 - תרושקתל אובמ םינותנ ץורעה...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: תרושקתל אובמ םינותנ ץורעה תבכש http://www.geocities.com/thalaa2000 2007 , : , ןידלא אאלע באיד תאמ םינותנ תרושקתל אובמ 2 ץורעה תבכש דיקפת ץורעה תבכשל םיקוקז ונחנא עודמ ? לע קר תססובמה תרושקת תכרעמ תונבל רשפא יא םאה תיזיפה הבכשה ? םיכילומ גוז תועצמאב םיבשחמ ינש רבחל רשפא םאה , לש םיתורישה סיסב לע בשחמל בשחממ עדימ ריבעהלו תיזיפה הבכשה ? 2007 , : , ןידלא אאלע באיד תאמ םינותנ תרושקתל אובמ 3 ץורעה תבכש ידיקפת .1 תואיגש תרקב : עודיכ , שובישמ ירמגל ענמיהל תורשפא ןיא תרושקתה יצורעב םיטשפתמה תותואה . תא םצמצל תוסנל רשפא תואיגשה רפסמ , לילכ ןלטבל רשפא יא ךא . ץורעה תבכש דיקפת ןכלו רדושמה עדימב םישובישה לע רבגתהל אוה . דעיה תנחתמ בושמ תועצמאב בורל תישענ םישוביש לע תורבגתה םינותנה לש רזוח רודישו . שמתשהל שי תואיגש יוליג תטיש הזיאב עבוק ץורעה תבכש לוקוטורפ תואיגש תוהזל ידכ . םכריכזהל , דעיה תנחת ובש בצמ איה האיגש- םינותנ תלבקמש- – רוקמה תנחתמ הרדושש וזמ הנוש תיביס תלבקמ תחלושה הנחתה ) . תיביס חלש רוקמה 1 תיביס הלבקתה דעיבו (0 2007 , : , ןידלא אאלע באיד תאמ םינותנ תרושקתל אובמ 4 ץורעה תבכש ידיקפת .2 המירז תרקב : תואיגשב תלפטמ דעיה תנחת לש ץורעה תבכש רודיש , תשרה תבכשל הריבעמו ) הילעמש הבכשה ( תונמ קר תוניקת , אל ץורעה תבכשש ןכתייו ןמז תוכרוא הלא תולועפ תלבקמ איהש תרגסמב לפטל קיפסת , הנמה תא ריבעהלו תשרה תבכשל , האבה הנמה לבקתתש ינפל . ץורעה תבכש ןכל רודישה ךילהת לע חקפמו תרושקתה בצק תא תעבוק . תולבקתמ תורגסמה ובש בצקה םא , תלוכי לע עובק ןפואב הלוע תלבקמה הנחתה לש לופיטה , הנחתה רחואמב וא םדקומבש ירה " ףצות " דוביאל וכלי תורגסמו . 2007 , : , ןידלא אאלע באיד תאמ םינותנ תרושקתל אובמ 5 ץורעה תבכש ידיקפת .3 רוגסמ : תבכשל הרבעמ רוקמה תנחתב תשרה תבכש תודיחי ץורעה , שארמ ןותנ ןהלש יברמה ךרואהש , תודיחיל תונמ וארק הלא . תורגסמ הלא תונממ הניכמ ץורעה תבכש רודישל . תנחתש חיטבהל אוה ץורעה תבכש לש הדיקפת תרגסמ לכ תמייתסמ ןכיהו הליחתמ ןכיה עדת דעיה...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}