vixulychuong3 - Bay ging K thut Vi x l Ngnh in t-Vin thng i...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bay gi ng K thu t Vi x lý Ngành Đi n t -Vi n thông ệ ử Đ i h c Bách khoa Đà N ng ạ ọ c a H Vi t Vi t, Khoa CNTT-ĐTVT ế Tài li u tham kh o [1] K thu t vi x lý, Văn Th Minh, NXB ế Giáo d c, 1997 [2] K thu t vi x lý và L p trình Assembly cho h vi x lý, Đ Xuân Ti n, NXB Khoa h c & ế k thu t, 2001
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chương 3 Vi x lý 8088-Intel 3.1 Ki n trúc và ho t đ ng c a 8088 ế ạ ộ - Nguyên lý ho t đ ng ạ ộ - S đ kh i ch c năng ơ ồ 3.2 C u trúc thanh ghi c a 8088 3.3 Ph ng pháp qu n lý b nh ươ 3.4 Mô t t p l nh Assembly ả ậ ệ
Background image of page 2
L y - Gi i mã - Th c hi n l nh ệ ệ Tìm và copy các byte l nh t b nh ừ ộ Gi i mã l nh T o ra các tín hi u đi u khi n đ th c hi n l nh ể ự ệ ệ Nguyên lý ho t đ ng c a m t b vi x lý ạ ộ ộ ộ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chu kỳ l nh và Chu kỳ máy Chu kỳ l nh: T ng th i gian tìm l nh, gi i mã l nh và th c hi n 1 l nh Nói chung, Chu kỳ l nh c a các l nh khác nhau là khác nhau Chu kỳ l nh bao gi cũng b ng m t s ộ ố nguyên l n chu kỳ máy Chu kỳ máy b ng ngh ch đ o c a t n s ủ ầ ho t đ ng (t c đ đ ng h ) c a b vi x ạ ộ ộ ồ ồ ủ
Background image of page 4
3.1 Ki n trúc và Ho t đ ng c a 8088 ế ạ ộ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Đ n v giao ti p Bus - BIU ơ ế Phát các tín hi u đ a ch đ n b nh và các ỉ ế c ng I/O thông qua A-Bus Đ c mã l nh t b nh thông qua D-Bus ừ ộ Đ c d li u t b nh thông qua D-Bus ữ ệ ừ ộ Ghi d li u vào b nh thông qua D-Bus ữ ệ Đ c d li u t các c ng I thông qua D- ữ ệ ừ Bus Ghi d li u ra các c ng O thông qua D-Bus ữ ệ
Background image of page 6
Đ n v th c hi n - EU ơ ị ự Bao g m CU và ALU CU : Gi i mã l nh đ t o ra các tín hi u ể ạ đi u khi n nh m th c hi n l nh đã đ c ệ ệ ượ gi i mã ALU: th c hi n các thao tác khác nhau đ i v i các toán h ng c a l nh ủ ệ
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
T ch c c a microprocessor ALU BIU Control Control registers General purpose registers Status Registers Control Data Address CPU
Background image of page 8
c 8086/8088 ướ M t th t c đ n gi n g m 3 b c: ủ ụ ơ ướ L y l nh t b nh ấ ệ ừ ộ Gi i mã l nh Th c hi n l nh ệ ệ L y các toán h ng t b nh (n u có) ừ ộ ế L u tr k t qu ư ữ ế Fetch 1 Decode 1 Execute 1 Fetch 2 Decode 2 Execute 2 …... Busy
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2010 for the course ECE 37 taught by Professor Viet during the Spring '09 term at Albany State University.

Page1 / 122

vixulychuong3 - Bay ging K thut Vi x l Ngnh in t-Vin thng i...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online