{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

congtacthang02 - PHONG GD&DT Q.HAI CHAU CONG HOA XA HOI CHU...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHOØNG GD&DT Q.HAÛI CHAÂU COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TH.PHUØ ÑOÅNG Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc COÂNG TAÙC TROÏNG TAÂM HAÈNG THAÙNG NAÊM HOÏC 2008 -2009 O THAÙNG NOÄI DUNG COÂNG TAÙC 02/20 09 Kieåm tra neà neáp daïy – hoïc sau Teát Toå chöùc hoaït ñoäng kæ nieäm ngaøy 03/02 Thi GV gioûi – caáp Quaän
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}