congtacthang03 - PHONG GD&DT Q.HAI CHAU CONG HOA XA HOI CHU...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TH.PHUØ ÑOÅNG Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc COÂNG TAÙC TROÏNG TAÂM HAÈNG THAÙNG NAÊM HOÏC 2008 -2009 O THAÙNG NOÄI DUNG COÂNG TAÙC 03/20 09 Toå chöùc caùc hoaït ñoäng chaøo möøng ngaøy 08/03; 26/03; 29/03 Toå chöùc Hoäi giaûng – ñôït 2 Kieåm tra ñònh kì GHKII( Tröôøng ra ñeà)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2010 for the course ECE 3724 taught by Professor Viet during the Spring '09 term at Albany State University.

Ask a homework question - tutors are online