congtacthang05 - PHOØNG GD&DT Q.HAÛI CHAÂU COÄNG...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PHOØNG GD&DT Q.HAÛI CHAÂU COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA V IEÄT NAM TRÖÔØNG TH.PHUØ ÑOÅNG Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc COÂNG TAÙC TROÏNG TAÂM HAÈNG THAÙNG NAÊM HOÏC 2008 -2009 T HAÙNG NOÄI DUNG COÂNG TAÙC 05/20 09 Toå chöùc caùc hoaït ñoäng chaøo möøng ngaøy 15/05 vaø 19/05 Kieåm tra ñònh kì cuoái HKII (Tröôøng ra ñeà) Xeùt hoaøn thaønh caáp Tieåu hoïc Kieåm tra Soå ñieåm; Soå NQ toå CM Hoaøn thaønh hoà sô thi ñua 2008 – 2009 Toång keát – Beá giaûng naêm hoïc – Baøn giao HS veà ñòa phöông ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online