congtacthang09 - PHONG GD&DT Q.HAI CHAU CONG HOA XA HOI CHU...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TH.PHUØ ÑOÅNG Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc COÂNG TAÙC TROÏNG TAÂM HAÈNG THAÙNG NAÊM HOÏC 2008 -2009 O THAÙNG NOÄI DUNG COÂNG TAÙC 09/20 08 Toå chöùc toát “Ngaøy toaøn daân ñöa treû ñeán tröôøng” vaø khai giaûng naêm hoïc môùi Toå chöùc Hoäi nghò CBCC vaø Coâng Ñoaøn Thöïc hieän chöông trình HK1: taäp trung neà neáp daïy
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

congtacthang09 - PHONG GD&DT Q.HAI CHAU CONG HOA XA HOI CHU...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online