congtacthang11 - PHONG GD&DT Q.HAI CHAU CONG HOA XA HOI CHU...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TH.PHUØ ÑOÅNG Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc COÂNG TAÙC TROÏNG TAÂM HAÈNG THAÙNG NAÊM HOÏC 2008 -2009 O THAÙNG NOÄI DUNG COÂNG TAÙC 11/20 08 Toå chöùc caùc hoaït ñoäng chaøo möøng ngaøy 20/11 Toå chöùc Hoäi giaûng, hoäi hoïc – ñôït 1; Thi GV gioûi caáp
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online