Giay moi hop lop 31 - Cong hoa xa hoi chu ngha Viet Nam oc...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc GIAÁY MÔØI HOÏP Ñöôïc söï nhaát trí cuûa Ban giaùm hieäu tröôøng Tieåu hoïc Phuø Ñoång – Thaønh phoá Ñaø Naüng. Traân troïng kính môøi phuï huynh em : Hieän ñang laø hoïc sinh lôùp 3/1, tröôøng tieåu hoïc Phuø Ñoång. Ñuùng vaøo luùc 9 giôø 00 phuùt ngaøy chuû nhaät (24. 05. 2009) ñeán taïi phoøng soá 34, tröôøng Tieåu hoïc Phuø Ñoång ñeå nghe GVCN T ng k t năm h c 2008 - 2009 ế Raát mong quí phuï huynh ñi ñoâng ñuû vaø ñuùng giôø ñeå buoåi hoïp ñaït keát quaû toát Ñaø Naüng, ngaøy 22. 05. 2009 GVCN lôùp 3/1 Nguyeãn Thò Thanh Haèng Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online