Giay moi hop lop 35 - Cong hoa xa hoi chu ngha Viet Nam oc...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc GIAÁY MÔØI HOÏP Ñöôïc söï nhaát trí cuûa Ban giaùm hieäu tröôøng Tieåu hoïc Phuø Ñoång – Thaønh phoá Ñaø Naüng. Traân troïng kính môøi phuï huynh em : Hieän ñang laø hoïc sinh lôùp 3/1, tröôøng tieåu hoïc Phuø Ñoång. Ñuùng vaøo luùc 9 giôø ngaøy chuû nhaät (11. 01. 2009) ñeán taïi phoøng soá 34, tröôøng Tieåu hoïc Phuø Ñoång ñeå nghe GVCN Sô keát hoïc kyø 1 naêm 2008 - 2009 Raát mong quí phuï huynh ñi ñoâng ñuû vaø ñuùng giôø ñeå buoåi hoïp ñaït keát quaû toát Ñaø Naüng, ngaøy 9. 01. 2009 GVCN lôùp 3/1 Nguyeãn Thò Thanh Haèng Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2010 for the course ECE 3724 taught by Professor Viet during the Spring '09 term at Albany State University.

Ask a homework question - tutors are online