lbg lop 37 tuan 1 - Lch bao giang lp 3/7 Tuan 1 Nam hoc...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng lôùp 3/7 – Tuaàn 1 Naêm hoïc 2009 – 2010 (Töø ngaøy 24/08/2009 ñeán ngaøy 29/08/2009) Thöù Buoå i Moân Noäi dung baøi giaûng Ghi chuù 2 S Chaøo côø Keá hoaïch Ñoaøn Ñoäi Taäp ñoïc Caäu beù thoâng minh Mó thuaät Xem tranh thieáu nhi TÑ - KC Caäu beù thoâng minh Toaùn Ñoïc vieát, so saùnh soá coù 3 chöõ soá C Tin hoïc GV boä moân daïy Tin hoïc GV boä moân daïy Toaùn (tc) Laøm baøi taäp HÑTT Sinh hoaït chuû ñieåm 3 S Theå duïc Giôùi thieäu chöông trình Toaùn Coäng tröø caùc soá coù 3 chöõ soá Chính taû Caäu beù thoâng minh TN - XH Hoaït ñoäng thôû vaø cô quan hoâ haáp HDTH HS töï hoïc C TV (tc) Laøm baøi taäp MT (tc) GV boä moân TC (tc) Töï laøm saûn phaåm yeâu thích HÑTT Sinh hoaït chuû ñieåm 4 S AÂm nhaïc Hoïc baøi haùt: “Quoác ca Vieät Nam” Taäp ñoïc Hai baøn tay em Toaùn Luyeän taäp
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online