lbg lop 37 tuan 2 - Lch bao giang lp 3/7 Tuan 2 Nam hoc...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng lôùp 3/7 – Tuaàn 2 Naêm hoïc 2009 – 2010 (Töø ngaøy 31/08/2009 ñeán ngaøy 05/09/2009) Thöù Buoå i Moân Noäi dung baøi giaûng Ghi chuù 2 S Chaøo côø Keá hoaïch Ñoaøn Ñoäi Taäp ñoïc Ai coù loãi ? Mó thuaät Veõ trang trí : “Veõ tieáp hoïa tieát vaø veõ maøu vaøo ñöôøng dieàm” TÑ - KC Ai coù loãi? Toaùn Tröø caùc soá coù 3 chöõ soá C Tin hoïc GV boä moân daïy Tin hoïc GV boä moân daïy Toaùn (tc) Laøm baøi taäp HÑTT Sinh hoaït chuû ñieåm 3 S Theå duïc OÂn ñi ñeàu. Troø chôi : “Keát baïn” Toaùn Luyeän taäp Chính taû Ai coù loãi ? TN - XH Veä sinh hoâ haáp HDTH HS töï hoïc C TV (tc) Laøm baøi taäp MT (tc) GV boä moân TC (tc) Trang trí, gaáp taøu thuûy 2 oáng khoùi HÑTT Sinh hoaït chuû ñieåm 4 S AÂm nhaïc Hoïc baøi haùt : “Quoác ca Vieät Nam” (lôøi 2) Taäp ñoïc Coâ giaùo tí hon Toaùn
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online