lbg tuan 25 - Lch bao giang Tuan 25 T ngay en ngay Giao...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng – Tuaàn 25 Töø ngaøy 23/02/2009 ñeán ngaøy 28/02/2009 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Thanh Haèng Lôùp 3/1 Naêm hoïc : 2008 - 2009 Thöù Tieát Moân hoïc Baøi daïy HAI 1 Taäp ñoïc Hoäi vaät 2 Anh vaên Giaùo vieân boä moân daïy 3 Taäp ñoïc KC Hoäi vaät 4 Toaùn Thöïc haønh xem ñoàng hoà (tt) 5 Ñaïo ñöùc Thöïc haønh kó naêng giöõa hoïc kyø 2 BA 1 Theå duïc Troø chôi : “Neùm truùng ñích” 2 Toaùn Baøi toaùn lieân quan ñeán ruùt veà ñôn vò 3 Chính taû Hoäi vaät 4 TN-XH Ñoäng vaät 5 Thöû coâng Laøm loï hoa gaén töôøng (t1) 1 Taäp ñoïc Hoäi ñua voi ôû Taây Nguyeân 2 Myõ thuaät Veõ trang trí : Veõ tieáp hoïa tieát vaø veõ maøu
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online