lbg lop 37 tuan 9 - Lch bao giang lp 3/7 Tuan 9 Nam hoc...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng lôùp 3/7 – Tuaàn 9 Naêm hoïc 2009 – 2010 (Töø ngaøy 19/10/2009 ñeán ngaøy 24/10/2009) Thöù Buoå i Moân Noäi dung baøi giaûng Ghi chuù 2 S Chaøo côø Keá hoaïch Ñoaøn Ñoäi Taäp ñoïc OÂn taäp Mó thuaät Veõ trang trí : “Veõ maøu vaøo hình coù saün” TÑ - KC OÂn taäp Toaùn Goùc vuoâng, goùc khoâng vuoâng C Tin hoïc GV boä moân daïy Tin hoïc GV boä moân daïy Toaùn (tc) Laøm baøi taäp HÑTT Sinh hoaït chuû ñieåm 3 S Theå duïc Ñoäng taùc vöôn thôû, tay cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung Toaùn Thöïc haønh,nhaän bieát vaø veõ goùc vuoâng baèng thöôùc vaø eâke Chính taû OÂân taäp TN - XH OÂn taäp vaø kieåm tra ( con ngöôøi vaø söùc khoûe) HDTH HS töï hoïc C TV (tc) Laøm baøi taäp MT (tc) GV boä moân TC (tc) Taäp caét boâng hoa naêm caùnh, saùu caùnh. HÑTT Sinh hoaït chuû ñieåm 4 S AÂm nhaïc OÂn 3 baøi haùt: “BCÑH”,”GG”,”ÑS”
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online