lbg tuan 17 - Lch bao giang Tuan 17 T ngay 15/12/2008 en...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng – Tuaàn 17 Töø ngaøy 15/12/2008 ñeán ngaøy 20/12/2008 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Thanh Haèng Lôùp 3/1 Naêm hoïc : 2008 - 2009 Thö ù Tieát Moân hoïc Baøi daïy HAI 1 Taäp ñoïc Moà coâi xöû kieän 2 Anh vaên Giaùo vieân boä moân daïy 3 Taäp ñoïc KC Moà coâi xöû kieän 4 Toaùn Tính gía trò cuûa bieåu thöùc (tt) 5 Ñaïo ñöùc Bieát ôn thöông binh, lieät só (tt) BA 1 Theå duïc Reøn luyeän tö theá cô baûn. Troø chôi: “Chim veà toå” 2 Toaùn Luyeän taäp 3 Chính taû Vaàng traêng queâ em 4 TN-XH An toaøn khi ñi xe ñaïp 5 Thöû coâng Caét, daùn chöõ VUI VEÛ 1 Taäp ñoïc Anh ñom ñoùm 2 Myõ thuaät Veõ tranh: “Ñeà taøi:
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2010 for the course ECE 3724 taught by Professor Viet during the Spring '09 term at Albany State University.

Ask a homework question - tutors are online