{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lbg tuan 20 - Lch bao giang Tuan 20 T ngay en ngay Giao...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng – Tuaàn 20 Töø ngaøy 12/01/2009 ñeán ngaøy 17/01/2009 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Thanh Haèng Lôùp 3/1 Naêm hoïc : 2008 - 2009 Thöù Tieát Moân hoïc Baøi daïy HAI 1 Taäp ñoïc ÔÛ laïi vôùi chieán khu 2 Anh vaên Giaùo vieân boä moân daïy 3 Taäp ñoïc KC ÔÛ laïi vôùi chieán khu 4 Toaùn Ñieåm ôû giöõa. Trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng 5 Ñaïo ñöùc Ñoaøn keát vôùi thieáu nhi quoác teá (t2) BA 1 Theå duïc OÂn ÑHÑN 2 Toaùn Luyeän taäp 3 Chính taû ÔÛ laïi vôùi chieán khu 4 TN-XH OÂn taäp: “Xaõ hoäi” 5 Thöû coâng OÂn taäp chöông 2 (tt) 1 Taäp ñoïc Chuù ôû beân Baùc Hoà 2 Myõ thuaät Veõ tranh : “Ñeà taøi ngaøy Teát hoaëc leã hoäi”
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online