lbg tuan 22 - Lòch baùo giaûng – Tuaàn 22 Töø...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lòch baùo giaûng – Tuaàn 22 Töø ngaøy 02/02/2009 ñeán ngaøy 07/02/2009 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Thanh Haèng Lôùp 3/1 Naêm hoïc : 2008 - 2009 Thöù HAI Tieát 1 2 3 4 5 BA 1 2 3 4 5 TÖ 1 2 3 4 5 NAÊ M 1 2 3 4 5 SAÙ U 1 2 3 4 5 Moân hoïc Taäp ñoïc Anh vaên Taäp ñoïc KC Toaùn Ñaïo ñöùc Theå duïc Toaùn Chính taû TN-XH Thöû coâng Taäp ñoïc Myõ thuaät Toaùn Taäp vieát Anh vaên Luyeän töø vaø caâu TN-XH Theå duïc Toaùn Phuï ñaïo Aâm nhaïc Taäp laøm vaên Chính taû Toaùn Hoaït ñoäng taäp theå Baøi daïy Nhaø baùc hoïc vaø baø cuï Giaùo vieân boä moân daïy Nhaø baùc hoïc vaø baø cuï Thaùng, naêm Giao tieáp vôùi khaùch nöôùc ngoaøi (t2) OÂn nhaûy daây. Troø chôi : “Loø coø tieáp söùc” Hình troøn, taâm, ñöôøng kính, baùn kính EÂ – ñi – xôn Reã caây Ñan nong moát Caùi caàu Veõ maøu vaøo doøng chöõ neùt ñeàu Veõ trang trí hình troøn OÂn chöõ hoa D Giaùo vieân boä moân daïy Töø ngöõ veà saùng taïo. Daáu phaåy, daáu chaám, daáu chaám hoûi Reã caây OÂn nhaûy daây. Troø chôi : “Loø coø tieáp söùc” Nhaân soá coù 4 chöõ soá cho soá coù 1 chöõ soá Tieáng Vieät OÂn baøi haùt : “Cuøng muùa haùt döôùi traêng” Noùi, vieát veà ngöôøi lao ñoäng trí oùc Moät nhaø thoâng thaùi Luyeän taäp Sinh hoaït sao ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online