lbg tuan 10 - Lch bao giang Tuan 10 T ngay en ngay Giao...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng – Tuaàn 10 Töø ngaøy 27/10/2008 ñeán ngaøy 01/11/2008 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Thanh Haèng Lôùp 3/1 Naêm hoïc : 2008 - 2009 Thöù Tieát Moân hoïc Baøi daïy HAI 1 Taäp ñoïc Gioïng queâ höông 2 Anh vaên Giaùo vieân boä moân daïy 3 Taäp ñoïc KC Gioïng queâ höông 4 Toaùn Thöïc haønh ño ñoä daøi 5 Ñaïo ñöùc Chia seû vui buoàn cuøng baïn (t2) BA 1 Theå duïc Ñoäng taùc chaân, löôøn cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung 2 Toaùn Luyeän taäp chung 3 Chính taû Queâ höông ruoät thòt 4 TN-XH Caùc theá heä trong 1 gia ñình 5 Thöû coâng Oân taäp chöông I (tt) 1 Taäp ñoïc Thö göûi baø 2 Myõ thuaät Thöôøng thöùc myõ thuaät: “Veõ tranh tónh
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2010 for the course ECE 3724 taught by Professor Viet during the Spring '09 term at Albany State University.

Ask a homework question - tutors are online