lbg tuan 11 - Lch bao giang Tuan 11 T ngay 03/11/2008 en...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng – Tuaàn 11 Töø ngaøy 03/11/2008 ñeán ngaøy 08/11/2008 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Thanh Haèng Lôùp 3/1 Naêm hoïc : 2008 - 2009 Thöù Tieát Moân hoïc Baøi daïy HAI 1 Taäp ñoïc Ñaát quyù, ñaát yeâu 2 Anh vaên Giaùo vieân boä moân daïy 3 Taäp ñoïc KC Ñaát quyù, ñaát yeâu 4 Toaùn Baøi toaùn giaûi baèng 2 pheùp tính 5 Ñaïo ñöùc Thöïc haønh kó naêng giöõa kì I BA 1 Theå duïc Hoïc ñoäng taùc buïng 2 Toaùn Luyeän taäp 3 Chính taû Tieáng hoø treân soâng 4 TN-XH Thöïc haønh: Phaân tích moái quan heä hoï haøng 5 Thöû coâng Caét daùn chöõ I, T (t1) 1 Taäp ñoïc Veõ queâ höông 2 Myõ thuaät Veõ caønh laù 3 Toaùn
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2010 for the course ECE 3724 taught by Professor Viet during the Spring '09 term at Albany State University.

Ask a homework question - tutors are online