lbg tuan 12 - Lch bao giang Tuan 12 T ngay en ngay Giao...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng – Tuaàn 12 Töø ngaøy 10/11/2008 ñeán ngaøy 15/11/2008 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Thanh Haèng Lôùp 3/1 Naêm hoïc : 2008 - 2009 Thöù Tieát Moân hoïc Baøi daïy HAI 1 Taäp ñoïc Naéng phöông Nam 2 Anh vaên Giaùo vieân boä moân daïy 3 Taäp ñoïc KC Naéng phöông Nam 4 Toaùn Luyeän taäp 5 Ñaïo ñöùc Tích cöïc tham gia vieäc lôùp vieäc tröôøng (t1) BA 1 Theå duïc Oân caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc cuûa baøi theå duïc 2 Toaùn So saùnh soá lôùn gaáp maáy laàn soá beù 3 Chính taû Chieàu treân soâng Höông 4 TN-XH Phoøng chaùy khi ôû nhaø 5 Thöû coâng Caét daùn chöõ I, T (tt) 1 Taäp ñoïc Caûnh ñeïp non soâng
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online