lbg tuan 13 - Lch bao giang Tuan 13 T ngay en ngay Giao...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng – Tuaàn 13 Töø ngaøy 17/11/2008 ñeán ngaøy 22/11/2008 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Thanh Haèng Lôùp 3/1 Naêm hoïc : 2008 - 2009 Thöù Tieát Moân hoïc Baøi daïy HAI 1 Taäp ñoïc Ngöôøi con cuûa Taây Nguyeân 2 Anh vaên Giaùo vieân boä moân daïy 3 Taäp ñoïc KC Ngöôøi con cuûa Taây Nguyeân 4 Toaùn So saùnh soá beù baèng moät phaàn maáy soá lôùn 5 Ñaïo ñöùc Tích cöïc tham gia vieäc tröôøng, vieäc lôùp BA 1 Theå duïc Hoïc ñoäng taùc nhaûy cuûa baøi theå duïc 2 Toaùn Luyeän taäp 3 Chính taû Ñeâm traêng treân hoà Taây 4 TN-XH Moät soá hoaït ñoäng oû tröôøng (tt) 5 Thöû coâng Caét daùn chöõ H, U 1 Taäp ñoïc
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2010 for the course ECE 3724 taught by Professor Viet during the Spring '09 term at Albany State University.

Ask a homework question - tutors are online