lbg tuan 14 - Lch bao giang Tuan 14 T ngay en ngay Giao...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng – Tuaàn 14 Töø ngaøy 24/11/2008 ñeán ngaøy 29/11/2008 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Thanh Haèng Lôùp 3/1 Naêm hoïc : 2008 - 2009 Thöù Tieát Moân hoïc Baøi daïy HAI 1 Taäp ñoïc Ngöôøi lieân laïc nhoû 2 Anh vaên Giaùo vieân boä moân daïy 3 Taäp ñoïc KC Ngöôøi lieân laïc nhoû 4 Toaùn Luyeän taäp 5 Ñaïo ñöùc Quan taâm giuùp ñôõ haøng xoùm, laùng gieàng (t1) BA 1 Theå duïc OÂân baøi theå duïc phaùt trieån chung 2 Toaùn Baûng chia 9 3 Chính taû Ngöôøi lieân laïc nhoû 4 TN-XH Tænh (thaønh phoá) nôi baïn ñang soáng 5 Thöû coâng Caét daùn chöõ H, U (t2) 1 Taäp ñoïc Nhôù Vieät Baéc 2 Myõ thuaät Veõ theo maãu: “Veõ con vaät quen thuoäc” 3 Toaùn Luyeän taäp 4 Taäp vieát OÂn chöõ hoa K
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2010 for the course ECE 3724 taught by Professor Viet during the Spring '09 term at Albany State University.

Ask a homework question - tutors are online