lbg tuan 15 - Lch bao giang Tuan 15 T ngay en ngay Giao...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng – Tuaàn 15 Töø ngaøy 01/12/2008 ñeán ngaøy 06/12/2008 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Thanh Haèng Lôùp 3/1 Naêm hoïc : 2008 - 2009 Thöù Tieát Moân hoïc Baøi daïy HAI 1 Taäp ñoïc Huõ baïc cuûa ngöôøi cha 2 Anh vaên Giaùo vieân boä moân daïy 3 Taäp ñoïc KC Huõ baïc cuûa ngöôøi cha 4 Toaùn Chia soá coù 3 chöõ soá cho soá coù 1 chöõ soá 5 Ñaïo ñöùc Quan taâm giuùp ñôõ haøng xoùm, laùng gieàng (tt) BA 1 Theå duïc Tieáp tuïc hoaøn thieän baøi theå duïc phaùt trieån chung 2 Toaùn Chia soá coù 3 chöõ soá cho soá coù 1 chöõ soá (tt) 3 Chính taû Huõ baïc cuûa ngöôøi cha 4 TN-XH Caùc hoaït ñoäng thoâng tin lieân laïc 5 Thöû coâng Caét, daùn chöõ V 1 Taäp ñoïc Nhaø roâng ôû Taây Nguyeân
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online