{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lbg tuan 16 - Lch bao giang Tuan 16 T ngay en ngay Giao...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng – Tuaàn 16 Töø ngaøy 08/12/2008 ñeán ngaøy 13/12/2008 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Thanh Haèng Lôùp 3/1 Naêm hoïc : 2008 - 2009 Thöù Tieát Moân hoïc Baøi daïy HAI 1 Taäp ñoïc Ñoâi baïn 2 Anh vaên Giaùo vieân boä moân daïy 3 Taäp ñoïc KC Ñoâi baïn 4 Toaùn Luyeän taäp chung 5 Ñaïo ñöùc Bieát ôn thöông binh lieät só BA 1 Theå duïc Reøn luyeän tö theá vaø kyõ naêng vaän ñoäng cô baûn 2 Toaùn Laøm quen vôùi bieåu thöùc 3 Chính taû Ñoâi baïn 4 TN-XH Hoaït ñoäng coâng nghieäp, thöông maïi 5 Thöû coâng Caét, daùn chöõ E 1 Taäp ñoïc Veà queâ ngoaïi 2 Myõ thuaät Veõ maøu vaøo hình coù saün 3 Toaùn Tính giaù trò bieåu thöùc
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online