lbg tuan 18 - Lch bao giang Tuan 18 T ngay en ngay Giao...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lòch baùo giaûng – Tuaàn 18 Töø ngaøy 22/12/2008 ñeán ngaøy 27/12/2008 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Thanh Haèng Lôùp 3/1 Naêm hoïc : 2008 - 2009 Thö Tieá Moân hoïc Baøi daïy HAI 1 Taäp ñoïc OÂn t p 2 Anh vaên Giaùo vieân boä moân daïy 3 Taäp ñoïc KC OÂn taäp 4 Toaùn Chu vi hình chöõ nhaät 5 Ñaïo ñöùc OÂn taäp vaø thöïc haønh kó naêng hoïc kyø I BA 1 Theå duïc ÑHÑN vaø theå duïc RLTTCB 2 Toaùn Chu vi hình vuoâng 3 Chính taû OÂn taäp 4 TN-XH OÂn taäp hoïc kyø I 5 Thöû coâng Caét daùn chöõ VUI VEÛ (tt) 1 Taäp ñoïc
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2010 for the course ECE 3724 taught by Professor Viet during the Spring '09 term at Albany State University.

Ask a homework question - tutors are online