unlocked - TCVN 5945: 2005 Xutbnln2 Order Parameter Unit...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Order Parameter Unit Limitation value TCVN 5945: 2005 Xutbnln2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
B C 1 Temperature 0 C 40 40 45 2 pH - 6 to 9 5,5 to 9 5 to 9 3 Odor - Normal Normal - 4 Color, Co-Pt at pH = 7 20 50 - 5 BOD 5 (20 0 C) mg/l 30 50 100 6 COD mg/l 50 80 400 7 Suspended particles mg/l 50 100 200 8 Arsen mg/l 0,05 0,1 0,5 9 Mercury 23 Cooking oil N ư c thi công nghip – Tiêu chun thi Idustrial waste water – Discharge standards Li nói ñ u TCVN 5945: 2005 thay th ? cho TCVN 5945 : 1995 TCVN 5945 : 2005 do Ban k ? thut tiêu chun TCVN/TC 147 "Chtl ư ng n ư c" biên son, Tng cc Tiêu chun ð ol ư ng Chtl ư ng ñ ? ngh,B ? Khoa hc và Công ngh ? ban hành. 1. Phmvi áp dng 1.1. Tiêu chun này qui ñ nh giá tr ? giihn các thông s ? và nng ñ ? các cht ô nhim trong n ư c thica các c ơ s ? sn xut, ch ? bin, kinh doanh dch v,… (gi chung là "n ư c thi công nghip"). 1.2. Tiêu chun này dùng ñ ? kim soát chtl ư ng n ư c thi công nghip khi thi vào các thu ? vc có mc ñ ích s ? dng cho sinh hot, thu
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/13/2010 for the course ABC BTUN80809 taught by Professor Mr.chuck during the Spring '09 term at McGill.

Page1 / 3

unlocked - TCVN 5945: 2005 Xutbnln2 Order Parameter Unit...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online