TCVN 6722-1995-Nuoc thai sinh hoat-Gioi han o nhiem cho phep

TCVN 6722-1995-Nuoc thai sinh hoat-Gioi han o nhiem cho...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 6772 Ch t l ng n c - N c th i sinh ho t - Gi i h n ô nhi m cho phép ấ ượ ướ ướ ớ ạ Water quality – Domestic wastewater standards 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng đ i v i n c th i c a các lo i c s d ch v , c s công c ng và ướ ả ủ ạ ơ ở ị ụ ơ ở chung c nêu trong b ng 2 (sau đây g i là n c th i sinh ho t) khi th i vào các vùng n c ư ướ ướ quy đ nh. Tiêu chu n này ch áp d ng cho n c th i sinh ho t t i các khu v c ch a có h th ng thu ướ ạ ạ ư gom, n c th i t p trung. ướ ả ậ Tiêu chu n này không áp d ng cho n c th i công nghi p nh quy đ nh trong TCVN 5945 – ướ ư 1995. 2. Gi i h n ô nhi m cho phép ớ ạ 2.1. Các thông s và n ng đ thành ph n ô nhi m trong n c th i sinh ho t khi th i ra các ướ vùng n c quy đ nh, không đ c v t quá gi i h n trong b ng 1. ướ ượ ượ ớ ạ B ng 1 – Thông s ô nhi m và gi i h n cho phép ớ ạ Thông s ô nhi m Đ n v ơ Gi i h n cho phép ớ ạ M c I M c II M c III M c IV M c V 1. pH 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 - 9 2. BOD mg/l 30 30 40 50 200 3. Ch t r n l l ng ấ ắ ơ ử mg/l 50 50 60 100 100 4. Ch t r n có th l ng ể ắ đ c ượ mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 KQĐ 5. T ng ch t r n hòa tan ấ ắ mg/l 500 500 500 500 KQĐ 6. Sunfua (theo H 2 S) mg/l 1.0 1.0 3.0 4.0 KQĐ 7. Nitrat (NO 3 ) mg/l 30 30 40 50 KQĐ 8. D u m (th c ph m) mg/l 20 20 20 20 100 9. Phosphat (PO 4 3- ) mg/l 6 6 10 10 KQĐ 10. T ng colifoms PMN/ 100ml 1000 1000 5000 5000 10000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/13/2010 for the course ABC BTUN80809 taught by Professor Mr.chuck during the Spring '09 term at McGill.

Page1 / 4

TCVN 6722-1995-Nuoc thai sinh hoat-Gioi han o nhiem cho...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online