{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

New Microsoft Office Word Document2

New Microsoft Office Word Document2 - Phi xc nh rng sng Th...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ph i xác đ nh r ng sông Th V i ô nhi m có nh h ng đ n vùng bi n C n Gi làm nghêu ưở ế ch t, ng i dân đánh b t th y h i s n b thi t h i là có nh ng ch a rõ nguyên nhân. T lúc ế ườ ư ư Vedan b b t qu tang thì d t khoát h ph i có trách nhi m v i nông dân. Hi n chúng tôi v n đang ch Vedan đ a ra tiêu chí ư đ h i đ a t i nông dân l y ý ki n và sau đó bàn ti p v i ư ế ế Vedan. Tôi nghĩ n u vi c th ng l ng, h tr đ t đ n s ế ươ ượ ế th ng nh t s thu n cho Vedan, cho nông dân. Gi i quy t cách ế này là hài hòa và v vi c s s m k t thúc. N u không đ c thì ẽ ớ ế ế ượ h i v n s n sàng giúp nông dân đi đ n cùng m t v ki n. ế Ông NGUY N VĂN PH NG (phó ch t ch H i Nông dân TP.HCM) ủ ị
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}