New Microsoft Office Word Document4

New Microsoft Office Word Document4 - C "bo bi",...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Có "b o b i", Vedan c gan "đ u đ c" Sông Th V i ị ả Sông Th V i "ch t" b i ch t th i t Công ty Vedan ị ả ế ả ừ C p nh t lúc 13:43 - Th t , 17/09/2008 ứ ư Tin liên quan >>V Hyundai Vinashin: Có. ..(19/07) >>Hi n t ng n c sông Th . ..(06/08) ệ ượ ướ D lu n đang r t b c xúc và nghi v n khi ư ậ ấ ứ Công ty Vedan b ph t nhi u l n v x n c ề ầ ề ả ướ th i ch a qua x lý ra sông Th V i, mang ch t th i đi nhi u t nh đ đ mà v n đ c ư ị ả ề ỉ ể ổ ượ t ng b ng khen, đ c c p gi y phép x th i vào ngu n n c. ượ ấ ả ả ướ Có v n đ gì l n khu t trong quá trình c p gi y phép? Ô nhi m v t tiêu chu n h n 400 l n, v n đ c c p phép ượ ơ ượ ấ Hôm qua (16/9), ông Hoàng Văn Th ng - Chi c c tr ng Chi c c BVMT- S TNMT ưở Đ ng Nai - kh ng đ nh, Vedan t ng b x ph t 4 l n, v i t ng s ti n 23 tri u đ ng vì ị ử ớ ổ ố ề x n c th i không đ t chu n, t ng ph i b i hoàn cho dân ả ướ ả ồ 15 t - 20 t đ ng. L n cu i ỉ ồ cùng (tháng 7/2005), Vedan b ph t m c 9 tri u đ ng vì " Th c hi n không đúng nh ng n i dung trong đánh giá tác đ ng môi tr ng. .." ườ "X n c th i v t tiêu chu n cho ả ướ ả ượ phép". Ch a h t, tháng 2/2007, S TNMT Đ ng Nai đã có báo cáo cho UBND t nh này v k t ư ế ề ế qu ki m tra DN có ngu n th i l n trong năm 2006. Theo đó, Vedan n m trong top DN ả ể ả ớ có ch t l ng n c th i có m c đ ô nhi m cao, thông s màu s c v t h n 14 l n so ấ ượ ướ ắ ượ ơ v i quy đ nh. Thông s coliform (vi khu n) t i 2.400.000MPN/100ml, v t t i 480 l n so ượ ớ v i tiêu chu n quy đ nh.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Miêng công xa n c thai ra sông Thi Vai ̣ ́ ̉ ướ ̉ ̣ ̉ B t ng l n h n, Vedan sai ph m nhi u, th m chí t lâu đ n nay l i có gi y phép x ờ ớ ơ ế th i vào ngu n n c. Ông Hoàng Văn Th ng cho bi t, l ng n c th i c a Vedan trên ướ ế ượ ướ ả ủ 5.000m3/ngày nên thu c c p B TNMT c p phép và thanh ki m tra. S TNMT tr ng ra ộ ấ ư gi y phép c a Vedan. Theo đó, thì ngày 23/4/2008, Th tr ng Nguy n Công Thành (B ứ ưở TNMT) đã ký thay B tr ng đ c p "Gi y phép x th i vào ngu n n c" s 864/GP- ộ ưở ể ấ ả ả ướ BTMT t i 2 c a x trên sông Th V i và r ch N c L n trên đ a ph n huy n Long ị ả ướ Thành (Đ ng Nai). Th i h n c p phép là 5 năm. Căn c đ c p phép, ngoài các lu t, ờ ạ ứ ể ấ ngh đ nh, thông t thì còn căn c đ ngh c a C c tr
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 5

New Microsoft Office Word Document4 - C "bo bi",...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online