New Microsoft Office Word Document

New Microsoft Office Word Document - 1 Vn nhim mi trng lu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. V n đ ô nhi m môi tr ng l u v c sông Đáy: ườ ư L u v c sông Nhu - Đáy, có di n tích 8657,21km ư 2 , dân s 8.849.991 ng i, bao g m 4 t nh: Hà ườ Tây, Hà Nam, Nam Đ nh, Ninh Bình và m t ph n c a TP. Hà N i. L u v c sông Nhu - Đáy là m t trong ư 3 l u v c sông đang b ô nhi m nghiêm tr ng n c ta. ư ở ướ K t qu nghiên c u c a nhi u đ tài nghiên c u trong và ngòai n c, l u v c sông Nhu Đáy ô ế ướ ư nhi m ch y u do ph i ti p nh n ngu n n c th i, ch t th i r n t khu v c Hà N i, Hà Tây. T i các con ủ ế ả ế ướ ả ắ sông trong n i thành Hà N i, các thông s đo đ c đ u v t nhi u l n tiêu chu n cho phép đ i v i n c ượ ượ ề ầ ố ớ ướ m t (TCVN 5942-1985, lo i B), th m chí còn v t c tiêu chu n cho phép đ i v i n c th i sinh ho t ượ ướ (TCVN 6772-2000, m c IV). K t qu đ t quan tr c cu i năm 2005 c a B Tài nguyên và Môi tr ng cho ả ợ ườ th y giá tr DO đ t r t th p, giá tr CDO v t 7-8 l n, BOD5 v t 7 l n . . . Hi n sông Đáy b ô nhi m ạ ấ ượ ượ c c b v i m c đ ngày càng gia tăng, đ c bi t n c sông còn ch u nh h ng c a ô nhi m sông ộ ớ ướ ị ả ưở Nhu , ch t l gn n c sông di n bi n ph c t p và m c đ ô nhi m t ng đo n sông r t khác bi t. ấ ượ ướ ế ứ ạ ở ừ 2. Đánh giá th c tr ng qu n lý ch t th i r n l u v c sông Đáy ả ắ ư Theo k t qu đi u tra kh o sát t i các t nh đ t 1 (tháng 6,7/2007) do nhóm nghiên c u tr ng ế ườ ĐHKT th c hi n, đ t 2 (10/2007) do nhóm nghiên c u Tr ng Đ i h c Ki n Trúc ph i k t h p v i nhóm ườ ế ố ế nghiên c u Trung Tâm Môi tr ng - Vi n QH Đô th Và Nông thôn – B Xây d ng th c hi n cho th y: ườ T ng l ng CTR sinh ho t phát sinh t i các t nh thu c l u v c sông Nhu Đáy (M t ph n c a TP. Hà ượ ộ ư N i, t nh Hòa Bình) là 2618,5 t n/ngày; trong đó l ng CTR đô th (t nh, l ) là 743 t n/ngày nh ng m i ượ ị ỉ ư thu gom, v n chuy n và đ a đi x lý 74,7% và khu v c các th tr n huy n, vùng nông thôn l ng CTR ư ị ấ ượ sinh h at phát sinh 1875,5 t n/ ngày nh ng h u nh ch a đ c thu gom và x lý đúng quy cách. ư ư ư ượ B ng 1. Các bãi chôn l p CTR đang ho t đ ng, các d án xây d ng khu x lý CTR ng tri n khai t i các đô th thu c l u v c sông Nhu - Đáy. ộ ư T nh/ TP
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

New Microsoft Office Word Document - 1 Vn nhim mi trng lu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online