New Microsoft Office Word Document

New Microsoft Office Word Document - 1 V n đ ô nhi m môi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. V n đ ô nhi m môi tr ng l u v c sông Đáy: ấ ề ễ ườ ư ự L u v c sông Nhu - Đáy, có di n tích 8657,21km ư ự ệ ệ 2 , dân s 8.849.991 ng i, bao g m 4 t nh: Hà ố ườ ồ ỉ Tây, Hà Nam, Nam Đ nh, Ninh Bình và m t ph n c a TP. Hà N i. L u v c sông Nhu - Đáy là m t trong ị ộ ầ ủ ộ ư ự ệ ộ 3 l u v c sông đang b ô nhi m nghiêm tr ng n c ta. ư ự ị ễ ọ ở ướ K t qu nghiên c u c a nhi u đ tài nghiên c u trong và ngòai n c, l u v c sông Nhu Đáy ô ế ả ứ ủ ề ề ứ ướ ư ự ệ nhi m ch y u do ph i ti p nh n ngu n n c th i, ch t th i r n t khu v c Hà N i, Hà Tây. T i các con ễ ủ ế ả ế ậ ồ ướ ả ấ ả ắ ừ ự ộ ạ sông trong n i thành Hà N i, các thông s đo đ c đ u v t nhi u l n tiêu chu n cho phép đ i v i n c ộ ộ ố ượ ề ượ ề ầ ẩ ố ớ ướ m t (TCVN 5942-1985, lo i B), th m chí còn v t c tiêu chu n cho phép đ i v i n c th i sinh ho t ặ ạ ậ ượ ả ẩ ố ớ ướ ả ạ (TCVN 6772-2000, m c IV). K t qu đ t quan tr c cu i năm 2005 c a B Tài nguyên và Môi tr ng cho ứ ừ ả ợ ắ ố ủ ộ ườ th y giá tr DO đ t r t th p, giá tr CDO v t 7-8 l n, BOD5 v t 7 l n . . . Hi n sông Đáy b ô nhi m ấ ị ạ ấ ấ ị ượ ầ ượ ầ ệ ị ễ c c b v i m c đ ngày càng gia tăng, đ c bi t n c sông còn ch u nh h ng c a ô nhi m sông ụ ộ ớ ứ ộ ặ ệ ướ ị ả ưở ủ ễ Nhu , ch t l gn n c sông di n bi n ph c t p và m c đ ô nhi m t ng đo n sông r t khác bi t. ệ ấ ượ ướ ễ ế ứ ạ ứ ộ ễ ở ừ ạ ấ ệ 2. Đánh giá th c tr ng qu n lý ch t th i r n l u v c sông Đáy ự ạ ả ấ ả ắ ư ự Theo k t qu đi u tra kh o sát t i các t nh đ t 1 (tháng 6,7/2007) do nhóm nghiên c u tr ng ế ả ề ả ạ ỉ ợ ứ ườ ĐHKT th c hi n, đ t 2 (10/2007) do nhóm nghiên c u Tr ng Đ i h c Ki n Trúc ph i k t h p v i nhóm ự ệ ợ ứ ườ ạ ọ ế ố ế ợ ớ nghiên c u Trung Tâm Môi tr ng - Vi n QH Đô th Và Nông thôn – B Xây d ng th c hi n cho th y: ứ ườ ệ ị ộ ự ự ệ ấ T ng l ng CTR sinh ho t phát sinh t i các t nh thu c l u v c sông Nhu Đáy (M t ph n c a TP. Hà ổ ượ ạ ạ ỉ ộ ư ự ệ ộ ầ ủ N i, t nh Hòa Bình) là 2618,5 t n/ngày; trong đó l ng CTR đô th (t nh, l ) là 743 t n/ngày nh ng m i ộ ỉ ấ ượ ị ỉ ỵ ấ ư ớ thu gom, v n chuy n và đ a đi x lý 74,7% và khu v c các th tr n huy n, vùng nông thôn l ng CTR ậ ể ư ử ự ị ấ ệ ượ sinh h at phát sinh 1875,5 t n/ ngày nh ng h u nh ch a đ c thu gom và x lý đúng quy cách. ọ ấ ư ầ ư ư ượ ử B ng 1. Các bãi chôn l p CTR đang ho t đ ng, các d án xây d ng khu x lý CTR ng tri n ả ấ ạ ộ ự ự ử ậ ể khai t i các đô th thu c l u v c sông Nhu - Đáy. ạ ị ộ ư ự ệ T nh/ ỉ TP...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

New Microsoft Office Word Document - 1 V n đ ô nhi m môi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online