prevent tham khao

prevent tham khao - khc phc tnh trng trn nh nc ta cn c nhng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ kh c ph c tình tr ng trên nhà n c ta c n có nh ng h th ng giám sát ô nhi m môi ướ ệ ố tr ng, n ng đ ch t th i đ c h i t i các nhà máy và khu công nghi p trong c n c. H ườ ả ộ ạ ạ ả ướ th ng có th gám sát đ c n ng đ ch t th i tín hi u đ c nh n t các Sensor r i đ a v b ượ ượ ậ ừ ồ ư ề ộ s lý trung tâm CIMScan là h th ng giám sát c nh báo s m các đ đi m xa r t đáng tin c y kh năng ệ ố ịạ ể ở giám sát c nh báo các thông s nh : ư - Đo đ c nhi t đ và đ m ượ ệ ộ ộ ẩ - Đo đi n áp, công su t và dòng đi n - Đo áp su t, mô men xo n, s c căng, t i tr ng và tr ng l ng ượ - Tính t ng t c đ dòng - Đo đ c m c, chi u cao, v trí và kho ng cách ượ - Đo t n s - Đ m đ r ng c a xung, và chu kì th i gian
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/13/2010 for the course ABC BTUN80809 taught by Professor Mr.chuck during the Spring '09 term at McGill.

Page1 / 3

prevent tham khao - khc phc tnh trng trn nh nc ta cn c nhng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online