{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

khac phuc man hinh xanh

khac phuc man hinh xanh - Nguyn Nhn Th 2(Thng Thng L Do...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nguyên Nhân Th 2 : (Thông Th ườ ng Là Do Nguyên Nhân Này) Tr ườ ng H p H ư H ng Do L i C a Ph n M m , B n Chú Ý Xem Th i Gian G n Đây Có Cài Cái Gì M i Vô Máy Không ? N ế u Có Thì G b ph n m m v a đ ượ c cài đ t: Nh ng xung đ t gi a ph n m m m i cài đ t v i các ph n m m cũ ho c v i các thi ế t l p c a h th ng th ườ ng là nguyên nhân xu t hi n l i trên. Tr ướ c tiên, b n hãy th g b ph n m m đ ượ c cài đ t g n nh t so v i th i đi m b t đ u xu t hi n l i . Sau đó, th t t máy xem còn b l i nh ư v y n a không . * Cách Kh c Ph c : + Xóa Th ư M c "Minidump" C (Đ ườ ng D n C:/Windows/Minidump) + Click Chu t Ph i Vào "My computer" ( ngoài desktop) Ch
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online