khi crack ma quen disconnect

khi crack ma quen disconnect - Mình cũng hiểu có...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mình cũng hiểu có nhiều bạn nếu không có hướng dẫn bằng hình ảnh thì có thể ngại khi phải vào Registry để xóa cái RegFault nên viết bài này để có bạn nào khi dùng License name và License code mà bị báo lỗi thì có thể xem ở đây . Khi nhập License name và License code để Register Game các bạn có thể phạm một lỗi là quên thoát net , do đó các bạn sẽ thấy thông báo như sau : When register a Gamehouse game, if you forget disconnecting from the Internet, you will receive an error message and not be able to register this game anymore. Một khi đã phạm lỗi quên thoát net khi Register cho trò nào thì các bạn không thể nhập code trở lại để Register cho trò đó cho đến khi cái RegFault cho trò này trong Registry phải được xóa bỏ đi . Register cho trò đó cho đến khi cái RegFault cho trò này trong Registry phải được xóa bỏ đi ....
View Full Document

This note was uploaded on 01/13/2010 for the course ABC BTUN80809 taught by Professor Mr.chuck during the Spring '09 term at McGill.

Page1 / 4

khi crack ma quen disconnect - Mình cũng hiểu có...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online