klas3 - Klastoets 3 / Classtest 3 1. Die ladings en...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Klastoets 3 / Classtest 3 1. Die ladings en koordinate van twee gelaaide deeltjies wat vas gehou word in die xy vlak is: q 1 =3.0 C, x 1 =3.5 cm, y 1 =0.5 cm en q 2 =-4 C, x 2 =-2.0 cm, y 2 =1.5 cm. Bepaal die grootte en rigting van die elektrostatiese krag op q 2 . The charges and coordinates of two charged particles held fixed in the xy plane are: q 1 =3.0 C, x 1 =3.5 cm, y 1 =0.5 cm and q 2 =-4 C, x 2 =-2.0 cm, y 2 =1.5 cm. Find the magnitude and direction of the electrostatic force on q 2 . (5) [ ] - = - = -- = = - +-- =- +- = =---- 10 5 . 5 1 tan tan N 5 . 34 10 ) 5 . 5 . 1 ( ) 5 . 3 2 ( ) 10 4 )( 10 3 )( 10 99 . 8 ( ) ( ) ( 4 1 4 1 1 2 1 2 1 4 2 2 6 6 9 2 1 2 2 1 2 2 1 2 12 2 1 21 x x y y y y x x q q r q q F Waar sal n derde lading q 3 =4.0 C geplaas moet sodat die netto elektrostatiese krag op q 2 nul is?...
View Full Document

This note was uploaded on 01/14/2010 for the course IIYTD 2A taught by Professor T during the Spring '09 term at St. Catherine.

Page1 / 4

klas3 - Klastoets 3 / Classtest 3 1. Die ladings en...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online